החוק על בנקיםחל איסור על הבנק לעסוק בעסקי ביטוח, למעט במידה המותרת על פי חוק זה או את החוקים והתקנות

הנפקת חוב מכשיר זה הוא בכפוף לתנאים שנקבעו על בסיס שיקולים הקשורים לתמותה, אשר מספק תשלומים תקופתיים מן המנפיק