עורכי הדין של צרפת באינטרנט!


החוק על בנקים


חל איסור על הבנק לעסוק בעסקי ביטוחלמעט במידה המותרת על פי חוק זה או את החוקים והתקנות הנפקת חוב מכשיר זה הוא בכפוף לתנאים שנקבעו על בסיס שיקולים הקשורים לתמותה. אשר מספק תשלומים תקופתיים מן המנפיק.