המשפט של ערעור: תפקיד, יכולת התנהלות הדיון

בית המשפט של הערעור הוא אחראילנסות

שוב במקרה כאשר אחד הצדדים פנה מן הדין שניתנו על ידי בית המשפט של הערכאה הראשונה. בתי המשפט של ערעור.