תמיכה: הכמות ואת לוח הזמנים של החישוב

כיצד לחשב את סכום המזונות שימוש בסולם רשתשלמשרד המשפטים.